થિયેટર ફિલ્મ

devang June 7, 2022 0 Comments

સજીવ ખેતી પર ગુજરાત અને ભારતની સર્વ પ્રથમ ફિલ્મ ‘’જાગ્યા ત્યારથી સવાર” નું નિર્માણ સાથે સાથે આ ફિલ્મ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ  પણ સૌ જોઈ શકે તે માટે હિન્દી માં ડબ્ડ કરાઇ છે. (જબ જાગે તબ સબેરા) આ ફિલ્મ પેન ડ્રાઇવ તેમજ  યૂ ટ્યૂબ ચેનલ પર ઉપલધ છે.

जब जागे तब सवेरा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *