પાક્ષિક પત્રિકા

devang June 7, 2022 0 Comments
કચ્છના સૌથી જૂના વર્તમાનપત્ર “જયકચ્છ” સાથે મળીને વર્ષ 2016થી સંસ્થાની પત્રિકા તરીકે દર પંદર દિવસે તેનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે. જેમાં પ્રાકૃતિક ખેતી, ગૌપાલન, ગ્રામવિકાસ, આરોગ્ય જેવા વિષયોની માહિતી પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *