સ્વદેશી મોલ

ગ્રામોદ્યોગ, પ્રાકૃતિક ખેતી અને ગૌ પ્રોડક્ટ ના વસ્તુની માંગ વધતાં શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઓગસ્ટ 2020ના સ્વદેશી મોલ નો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં સંસ્થા દ્વ્રારા નિર્મિત 100 થી વધરે પ્રોડક્ટનું વેચાણ અને પ્રદર્શ્નન કરાય છે. આજે મોલ નો ક્રેઝ વધ્યો છે ત્યારે યુવા પેઢી ને આકર્ષવા માટે સ્વદેશી મોલ શરૂ કરાયો છે જેને ખૂબ આવકાર મળી રહ્યો છે.

સ્વદેશી મોલમાં વેચાણ કરવામાં આવતી વસ્તુઓ.

HANDWASH

ઘરેલુ ઉત્પાદનો

SEMPU

કેમિકલ મુક્ત સૌંદર્ય પ્રસાધનો

ARK DIABETICS

ઔષધીય ઉત્પાદનો

ગોબર આર્ટિક્લ્સ

GAU PLASTER

ગોમય પ્લાસ્ટર

MATINI FULDANI 2

માટી કલાના ઉત્પાદનો

KHATAR

ખેતી માં ઉપયોગી ખાતરો

LUHARI KAM

લોહારી કલાના ઉત્પાદનો

ANAJ

ઓર્ગનિક અનાજ અને મસાલા

સુથારી કલાના ઉત્પાદનો

ખેતી માં ઉપયોગી જંતુરોધકો

SAKBHAJI TAMETA

તાજા શાકભાજી અને મોસમી ફળ

વસ્તુઓ ખરીદવા તથા વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો :  94265 82810